Rasprodaja hoodica!

Vaša košarica

Cijena proizvoda:

Opći uvjeti poslovanja

Članak I
Opće odredbe

 1. Ovi uvjeti uređuju prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze iz sklapanja ugovora o prodaji na daljinu između prodavatelja i kupca, čiji je predmet kupnja i prodaja robe putem internetske trgovine www.velvisa.hr
 2. Predmet ovih uvjeta je definiranje prava i obveza ugovornih strana koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora i pružanja informacija u skladu sa § 3 par. 1. Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača gdje je predmet prodaja robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona s izmjenama i dopunama i drugih relevantnih pravnih propisa).
   
 3. Ovi ujeti sastavljeni su u skladu s:
  • zakonom broj 40/1964 Građ. zakonika s izmjenama i dopunama,
  • zakonom broj 250/2007 Zakonika o zaštiti potrošača kako je izmijenjen kasnijim zakonodavstvom,
  • zakonom broj 102/2014 Zakonika o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona,
  • zakonom broj 22/2003 Zakonika o elektroničkoj trgovini i o izmjenama i dopunama Zakona   broj 128/2002 Zak. o državnoj kontroli unutarnjeg tržišta u pitanjima zaštite potrošača i o izmjenama i dopunama određenih zakona izmijenjenih Zakonom br. 284/2002 dopunjen kasnijim zakonskim propisima i drugim relevantnim zakonskim propisima.
 4. Ovi uvjeti poslovanja prikazani su na web stranici internetske trgovine www.velvisa.hr te ih stoga kupac može arhivirati i reproducirati.
 5. Slanjem narudžbe kupac potvrđuje da se detaljno upoznao s uvjetima poslovanja, da je razumio njihov sadržaj i da se s njima u ovoj verziji bez iznimke slaže.
 6. Ovi uvjeti sastavni su dio kupoprodajnog ugovora iz čl. 1 stavak 1 ovih uvjeta. U slučaju da prodavatelj i kupac sklope pisani kupoprodajni ugovor kojim se usuglašavaju o uvjetima različitim od općih uvjeta poslovanja, odredbe kupoprodajnog ugovora imaju prednost pred općim uvjetima poslovanja.
 7. Ugovorne strane se mogu dogovoriti o izmjeni ovih uvjeta i prije sklapanja kupoprodajnog ugovora, čime se jamči ravnopravnost ugovornih strana.

Članak II
Definicije pojmova

 1. Prodavač je operater online trgovine www.velvisa.hr:
  Poslovni naziv: V a E, s.r.o.

  Registracija: Trgovački register: Sud u Prešovu
  Odjel: Sro, uložak broj: 59110/L
  Sjedište: Karpatská 2260/21, 08901 Svidník, Slovačka
  OIB: 47 174 757
  PDV: 2023782112
  broj za PDV: SK2023782112
  e-mail: info@velvisa.hr
  tel.: +421/ 948 000 925
 2. Kupac je fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode ili koristi usluge, bilo kao potrošač ili poduzetnik.
 3. Kupac je potrošač u zmislu § 2 čl. a) zak. br. 250/2007 o zaštiti potrošača s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu Zakon o zaštiti potrošača) fizička osoba koja pri sklapanju i ispunjenju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, radnog odnosa ili zanimanja. Potošački ugovor je svaki ugovor, neovisno o pravnom obliku, koji dobavljač sklapa s potrošačem.
 4. Ugovor sklopljen na daljinu je ugovor između prodavatelja i potrošača dogovoren i zaključen isključivo putem jednog ili više sredstava daljinske komunikacije bez istovremene fizičke nazočnosti prodavatelja i potrošača, uglavnom korištenjem web stranice, elektroničke pošte, telefona, faksa, adresnog pisma ili kataloga ponude.
 5. Na pravne odnose između prodavatelja i kupca-potrošača koji nisu izričito uređeni ovim uvjetima primjenjuju se odgovarajuće odredbe zak. br. 40/1964 Građ. zakonika s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu: Građanski zakonik), Zakona o zaštiti potrošača, Zakona br. 102/2014 o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja te o izmjenama i dopunama pojedinih zakona s izmjenama i dopunama kasnijih zakonskih propisa, kao i drugih povezanih propisa.
 6. Kupac je poduzetnik u smislu § 2 st. 2 zak. br. 513/1991 Zb. Trgovačkog zakonika s izmjenama i dopunama (u daljnjem tekstu "Trgovački zakon"):
  osoba upisana u trgovački registar,
  osoba koja obavlja djelatnost na temelju obrtničke dozvole,
  osoba koja obavlja djelatnost na temelju dozvole koja nije obrtna dozvola prema posebnim propisima,
  fizička osoba koja obavlja poljoprivrednu proizvodnju i registrirana je sukladno posebnom propisu.
 7. Nadzorno tijelo je:

  Slovačka trgovačka inspekcija (Slovenská obchodná inšpekcia - SOI)
  Inspektorat u Prešovu (Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj)
  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovačka
  Odjel za nadzor
  odjel tehničke kontrole proizvoda i zaštite potrošača 
  Tel.: +421 51 7721 597
  Fax: +421 51 7721 596
  E-mail: pr@soi.sk

Članak III
Sklapanje kupoprodajnog ugovora

 1. Robu je moguće naručiti putem e-trgovine www.velvisa.hr.
 2. Kopoprodajni ugovor nastaje slanjem obvezujuće narudžbe od strane kupca i njezinim prihvaćanjem od strane prodavatelja.
 3. Narudžba je obvezujuća.
 4. Slanjem narudžbe potrošač potvrđuje da je bio upoznat da je dio narudžbe i obveza plaćanja kupoprodajne cijene.
 5. Odmah po primitku obvezujuće narudžbe, prodavatelj će e-poštom potvrditi sklapanje kupoprodajnog ugovora. Potvrda o sklapanju kupoprodajnog ugovora nema utjecaja na njegovu izradu. Ovako sklopljen ugovor obvezuje, može se mijenjati ili otkazati samo na temelju sporazuma obiju ugovornih strana ili iz zakonskih razloga.
 6. Potvrda o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru uglavnom sadrži podatke o nazivu i specifikaciji robe čija je prodaja predmet kupoprodajnog ugovora, dalje podatke o cijeni robe ili drugih usluga, podatke o roku isporuke robe, naziv i podatke o mjestu gdje se roba isporučuje te podatke o cijeni, uvjetima, načinu i datumu prijevoza robe do dogovorenog mjesta isporuke robe za kupca, podatke o prodavaču.
 7. Kupac ima pravo otkazati obvezujuću narudžbu bez navođenja razloga. Narudžbu je moguće otkazati e-mailom ili telefonom. Otkazivanje narudžbe prodavatelj će potvrditi telefonom ili e-poštom bez nepotrebnog odgađanja. 
 8. Kopoprodajni ugovor sklopljen između prodavatelja i kupca prodavatelj arhivira na razdoblje od najmanje pet godina radi njegovog uspješnog ispunjenja i ispunjavanja obveza prodavatelja proizašlih iz posebnih zakonskih propisa. Kupoprodajni ugovor nije dostupan trećim stranama.
   

Članak IV
Prava i obveze ugovornih strana

 1. Predmet kupoprodajnog ugovora su prava i obveze ugovornih strana.
 2. Prodavatelj je dužan uglavnom:
  • pružiti potrošaču informacije u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (te o izmjenama i dopunama zakona s izmjenama i dopunama kasnijih zakona i drugih relevantnih zakona),
  • pakirati robu za transport tako da se ne ošteti,
  • ispravno i na vrijeme isporučiti naručenu robu potrošaču na odredištu,
  • najkasnije s robom isporučiti kupcu sve dokumente potrebne za pravilan prihvat i uporabu robe u skladu s važećim zakonskim propisima.
 3. Prodavatelj ima pravo platiti kupoprodajnu cijenu uredno i na vrijeme.
 4. Prodavatelj ima pravo odustati od ugovora ako robu nije moguće isporučiti kupcu uredno i na vrijeme, posebice zbog rasprodanosti zaliha ili nedostupnosti robe. Kupac će o otkazivanju narudžbe biti obaviješten telefonom ili e-mailom, a u slučaju uplate kupoprodajne cijene ili dijela kupoprodajne cijene, sredstva će mu biti vraćena u roku od 14 dana na račun koji je odredio, osim ako je drugačije dogovoreno s prodavateljem.
 5. Kupac je dužan uglavnom:
  • preuzeti robu na mjestu odredišta,
  • platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu u roku dospijeća uključujući i troškove dostave robe (ako se stranke sporazumjele drugačije, troškove dostave robe snosi prodavatelj),
  • potvrditi primitak robe u dostavnici svojim potpisom ili potpisom osobe koju on ovlasti.
 6. Kupac potvrđuje da je u slučaju kršenja ugovornih obveza koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora u skladu sa § 420 Građanskog zakonika odgovoran za štetu nanesenu prodavatelju.
 7. Kupac potvrđuje da su odredbe i uvjeti uređeni zakonima Slovačke Republike.
 8. Eventualni sporovi proizašli iz kupoprodajnog ugovora, uz koji su ovi uvjeti poslovanja, rješavat će se isključivo prema važećim zakonskim propisima pravnog poretka Slovačke Republike.

Članak V
Cijena robe ili usluge

 1. Cijene pojedinačnih proizvoda navedene su s uključenim porezom na dodanu vrijednost (PDV) u zakonskom iznosu i svim ostalim porezima. 
 2. Kupac ima priliku upoznati se s rokom u kojem je prodavatelj vezan svojom ponudom.
  Prodavatelj je vezan svojom ponudom, uključujući i cijenu robe, za cijelo vrijeme objave robe na web stranici.
 3. Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene robe u slučaju očite tiskarske greške/greške u tipkanju. Prodavatelj će bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti kupca o promjeni cijene uz napomenu da će narudžbu potvrditi ili otkazati.
 4. Konačna cijena je ukupna cijena navedena u narudžbenici neposredno prije slanja narudžbe. Konačna cijena je navedena uključujući PDV, druge poreze i naknade (npr. poštarinu), koje kupac mora platiti da bi dobio robu. Ova cijena se može promijeniti samo na temelju međusobnog dogovora obiju strana .
 5. Dokaz o prodaji, uključujući i cijenu robe, je račun priložen uz pošiljku, koji ujedno služi i kao otpremnica i jamstveni list.

Članak VI
Poštarina i pakiranje

 1. Cijenu prijevoza i plaćanja prema trenutnoj ponudi možete pronaći ovdje: https://www.velvisa.hr/dostava-besplatno.

Članak VII
Uvjeti plaćanja

 1. Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu ugovorenu kupoprodajnim ugovorom uključujući i troškove dostave robe. Ugovorne strane se mogu dogovoriti da troškove dostave snosi prodavatelj.
 2. Kupac je dužan platiti prodavatelju kupoprodajnu cijenu ugovorenu kupoprodajnim ugovorom u roku dospijeća, a najkasnije po primitku robe.
 3. Kupac može platiti kupoprodajnu cijenu na sljedeće načine:
  • kartično plaćanje online
  • pouzećem dostavljaču GLS-a - kupac plaća cijenu naručene robe tek kada je preuzme od dostavljača GLS-a 

Članak VIII
Uvjeti dostave

 1. Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručenu robu kupcu u roku od 5 dana od dana potvrde narudžbe. Ukoliko robu nije moguće isporučiti u navedenom roku, ugovorne strane su suglasne dati dodatni rok za izvršenje.
 2. Prodavač robu koja je u ponudi ima na zalihi. Roba će biti poslana unutar 24 sata. Roba naručena prije 11:00 sati radnim danom, obično se šalje isti dan. Isporuka je 2-3 radna dana.
 3. O otpremi robe prodavatelj obavještava kupca e-mailom. U slučaju da roba nije isporučena kupcu u roku od 3 radna dana od dana obavijesti o slanju robe, potrebno je kontaktirati prodavatelja e-mailom na adresu  info@velvisa.hr.
 4. Kupac je dužan preuzeti robu na mjestu, navedenom u narudžbi, osobno ili osigurati da robu preuzme osoba koju on ovlasti.
 5. Prilikom preuzimanja robe preporučamo da kupac ili osoba koju on ovlasti pažljivo provjeri da li je ambalaža u kojoj je roba zapakirana oštećena. U slučaju očitog oštećenja ambalaže ili robe, preporučujemo da pošiljku ne preuzmete. Ukoliko se ipak odlučite preuzeti pošiljku, preporučamo da sastavite zapisnik sa prijevoznikom (kurirom) na licu mjesta o uočenim nedostacima nastalim tijekom transporta.
 6. Prilikom preuzimanja robe kupac, odnosno osoba koju on ovlasti, dužan je potpisati prijem robe.
 7. Kupac potvrđuje da u slučaju povrede obveze pravilnog i pravodobnog preuzimanja robe, prodavatelj ima pravo na naknadu štete nastale u vezi s ovom povredom u skladu sa § 420 Građanskog zakonika. Nakon proteka 14 dana od dana kada je kupac bio dužan preuzeti robu, prodavatelj ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora i robu prodati trećoj osobi.
 8. Ukoliko je zbog odsutnosti kupca na mjestu navedenom u kupoprodajnom ugovoru potrebno ponoviti isporuku robe, prodavatelj zadržava pravo ponovno isporučiti robu kupcu tek nakon uplate cjelokupne cijene narudžbe uključujući troškove dostave.
 9. Ako prodavatelj ne ispuni ugovor jer nije u mogućnosti isporučiti naručenu robu, dužan je o tome bez odgode obavijestiti kupca te mu u roku od 15 dana vratiti plaćenu cijenu za robu ili uplaćeni predujam, osim ako se prodavatelj i kupac drukčije ne dogovore.

Članak IX
Stjecanje vlastništva i prijelaz rizika oštećenja robe

 1. Kupac stječe pravo vlastništva na robi tek uplatom cjelokupne kupoprodajne cijene na robu.
 2. Rizik od oštećenja robe prelazi na kupca u trenutku kada preuzme robu od prodavatelja, a ako to ne učini na vrijeme, onda u trenutku kada mu prodavatelj dopusti rukovanje robom a kupac ne primi robu.

Članak X
Odustanak od ugovora

 1. Odustanak od ugovora od strane kupca, koji je potrošač, uređen je odgovarajućim odredbama Zakona br. 102/2014 Zb. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju ugovora sklopljenog na daljinu ili ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja (te o izmjenama i dopunama određenih zakona s izmjenama i dopunama kasnijim zakonima). 
 2. Potrošač ima pravo odustati od ugovora sklopljenog na daljinu ili od ugovora sklopljenog izvan prostorija prodavatelja u roku od 14 dana od:
  • preuzimanja robe
  • sklapanja ugovora o pružanju usluga
  • sklapanja ugovora o pružanju elektroničkog sadržaja koji nije isporučen na fizičkom mediju.
 3. Smatra se da je roba preuzeta od strane potrošača u trenutku kada potrošač ili treća osoba koju on odredi, osim prijevoznika, preuzme sve dijelove naručene robe ili ako
  • roba koju potrošač naruči u jednoj narudžbi isporučuje se odvojeno, u trenutku preuzimanja robe koja je zadnja isporučena,
  • isporuči robu koja se sastoji od više dijelova ili komada, u trenutku preuzimanja posljednjeg dijela ili zadnjeg komada,
  • isporučuje robu u više navrata tijekom definiranog razdoblja, u trenutku preuzimanja prve isporučene robe.
 4. Potrošač može odustati od ugovora čiji je predmet isporuka robe i prije isteka roka za odustanak.
 5. Pravo na odustanak od ugovora s prodavateljem potrošač može ostvariti u pisanom obliku ili u obliku zapisa na drugom trajnom mediju. Potrošač može putem obrasca odustati od ugovora.  
 6. Smatra se da je rok na odustanak od ugovora ispoštovan ako je obavijest o odustajanju od ugovora poslana prodavatelju najkasnije do zadnjeg dana navedenog roka.
 7. Potrošač je dužan robu poslati natrag ili je predati prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora. Ovo ne vrijedi ako prodavatelj predlaže osobno preuzimanje robe ili preko osobe koju on ovlasti. Smatra se da je rok iz prve rečenice ispoštovan ako je roba predana na prijevoz najkasnije do posljednjeg dana roka.

  Potrošač šalje robu prodavatelju na adresu:

  Velvisa/KNH Slovakia,
  Stupničke Šipkovine 22,
  10255 Donji Stupnik

  Kako bi pošiljka brže i sigurnije stigla na našu adresu, molimo kupce da prilikom povrata prednost daju dostavnoj službi GLS.
 8.  Vraćena roba mora biti u izvornom stanju, kompletna s etiketom i originalnim pakiranjem ako je isporučena s robom, ne smije biti nošena, prana, mirisana, korištena ili oštećena. Imajte na umu da se isporučena roba može koristiti samo u svrhu testiranja - usporedivo s testiranjem u fizičkoj trgovini. U slučaju oštećenja robe uslijed daljnje uporabe, zadržavamo pravo zahtijevati odštetu. Svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti uzrokovan rukovanjem koje nije nužno za ispitivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.
 9. Prodavatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju od ugovora, vratiti potrošaču sva plaćanja koja je od njega primio na temelju ugovora ili u vezi s njim, uključujući troškove prijevoza, dostave i poštarine te ostale troškove i naknade.  Navedene uplate prodavatelj je dužan vratiti potrošaču na isti način na koji je potrošač izvršio svoje plaćanje. To ne utječe na pravo potrošača da s prodavateljem dogovori drugi način plaćanja, ako se u vezi s time potrošaču ne naplaćuju dodatne naknade. 
 10. U slučaju odustajanja od ugovora čiji je predmet kupoprodaja robe, prodavatelj nije dužan potrošaču vratiti uplaćena sredstva prije nego što mu je roba isporučena ili dok potrošač ne dokaže da je robu vratio natrag prodavatelju, osim ako prodavatelj predloži da robu preuzme osobno ili preko osobe koju on ovlasti. 
 11. Prodavatelj nije dužan nadoknaditi potrošaču dodatne troškove ako je potrošač izričito odabrao drugačiji način dostave od najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj.  Dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između cijene dostave po izboru potrošača i cijene najjeftinijeg uobičajenog načina dostave koji nudi prodavatelj.
 12. U slučaju odustajanja od ugovora potrošač snosi troškove povrata robe prodavatelju ili osobi koju je prodavatelj ovlastio za preuzimanje robe, a u slučaju odustajanja od ugovora sklopljenog na daljinu i troškove povrata robe.
 13. U slučaju odustajanja od ugovora, potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, nastalo kao posljedica takvog postupanja s robom, koje je izvan okvira postupanja potrebnog za utvrđivanje svojstava i funkcionalnosti robe.
 14. Prodavatelj preporuča kupcu da osigura robu koja je predmet povrata. Kupac snosi rizik oštećenja robe koja je predmet povrata do trenutka preuzimanja robe od strane prodavatelja.
 15. Ukoliko kupac najkasnije zajedno s robom ne dostavi obavijest o odustajanju od ugovora, prodavatelj će ga elektroničkom poštom zamoliti da dopuni podatke koji nedostaju ili da priloži tražene dokumente koji nedostaju. Ukoliko potrošač ni u dodatnom roku ne podnese obavijest o odustajanju od ugovora ili ne dopuni podatke koji nedostaju, prodavatelj zadržava pravo ne nastaviti s obradom predmetnog povrata.
 16. Prodavatelj zadržava pravo ne primiti robu koju je kupac poslao za plaćanje pouzećem. 
 17. Ako su uz robu priloženi darovi, kupac potvrđuje da je darovni ugovor sklopljen između ugovornih strana vezan ovim kupoprodajnim ugovorom. Ukoliko kupac iskoristi pravo na odustanak od kupoprodajnog ugovora darovni ugovor postaje nevažeći, a kupac je dužan vratiti pripadajuće darove zajedno s vraćenom robom. 
 18. Povrat dijela robe ili njezina zamjena ne predstavlja odustanak od ugovora u smislu ovog zakona. Ovo je dodatno upravljanje predmetne narudžbe koje nije uređeno ovim zakonom. To je dogovor između kupca i prodavatelja. Moguće je do 14 dana nakon što je kupac preuzeo robu.  Ja dobrovoljno, nema zakonske odredbe na to.
 19. Odustajanje od ugovora od strane kupca poduzetnika uređeno je odgovarajućim odredbama Trgovačkog zakona.

Članak XI
Odgovornost prodavatelja za nedostatke

 1. Pravno uređenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke uređuje Građanski zakonik § 619 i dalje.
 2. Prodavatelj odgovara za nedostatke koje prodana stvar ima prilikom preuzimanja od strane kupca. Kod rabljenih predmeta ne odgovara za nedostatke nastale uporabom ili istrošenjem. Kod proizvoda prodanih po nižoj cijeni ne odgovara za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena.
 3. Ukoliko se ne radi o kvarljivim stvarima ili rabljenim stvarima, prodavatelj odgovara za nedostatke koji nastanu nakon primitka stvari tijekom jamstvenog roka (jamstvo).
 4. Jamstveni rok je 24 mjeseca. Ako je na prodanom proizvodu, pakiranju ili priloženim uputama označen rok korištenja, jamstveni rok ne prestaje prije isteka tog roka.
 5. Na zahtjev kupca, prodavatelj je dužan dati jamstvo u pisanom obliku (jamstveni list). Ukoliko priroda stvari to dopušta, umjesto jamstvenog lista dovoljno je izdati dokaz o kupnji.
 6. Jamstveni list sadrži naziv prodavatelja (ime i prezime, obrt ili naziv prodavatelja, njegovo sjedište ili mjesto poslovanja), sadržaj jamstva, njegov opseg i uvjete, duljinu jamstvenog roka i podatke potrebne za primjenu jamstva. Ako jamstveni list ne sadrži sve pojedinosti, to ne poništava jamstvo.
 7. Jamstveni list je dokaz o kupnji – račun koji ujedno služi i kao otpremnica.
 8. Jamstveni rok počinje teći kada kupac preuzme predmet u posjed. 
 9. Prilikom preuzimanja robe preporučamo da kupac ili osoba koju on ovlasti pažljivo provjeri da li je ambalaža u kojoj je roba zapakirana oštećena. U slučaju očitog oštećenja pakiranja ili robe, preporučujemo da pošiljku ne preuzmete. Ukoliko se ipak odlučite preuzeti pošiljku, preporučamo da sastavite zapisnik sa prijevoznikom (kurirom) na licu mjesta o uočenim nedostacima nastalim tijekom transporta. 
 10. Jamstvo ne pokriva normalno trošenje, mehanička oštećenja, nepravilno rukovanje proizvodom itd..
 11. Boja proizvoda može varirati ovisno o uvjetima osvjetljenja u kojima je fotografija proizvoda snimljena te ovisno o postavkama i prikazu na vašem monitoru. Dodaci proizvoda kao što su patentni zatvarači, gumbi, privjesci, ... mogu imati male razlike u obliku, boji ili nijansi boje.
   

Članak XII
Reklamacija

 I.
Uvodne odredbe

 1. Ovim reklamacijskim odredbama uređuju se način i mjesto reklamacije, postupak reklamacije i način obavljanja jamstvenog popravka. Odnosi se na robu i usluge koje je prodavač prodao potrošačima. Reklamacije se obrađuju u skladu s ovom reklamacijskom procedurom u skladu sa zakonskim odredbama i pravima potrošača: akt br. 40/1964 Građanskog zakonika (s izmjenama i dopunama), Zakon br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača i ovom reklamacijskom postupku.
 2. Ove reklamacijske odredbe sastavni su dio Uvjeta poslovanja prodavatelja.
 3. Ova odredba primjenjuje se na robu koju je kupac/potrošač kupio od prodavatelja:

Naziv tvrtke: V a E, s.r.o.
Registrirana: Trgovački register: Sud u Prešovu, Slovačka
Odjel: Sro, uložak broj: 59110/L
Adresa: Karpatská 57/31, 08901 Svidník, Slovačka
OIB: 47 174 757
PDV: 2023782112
broj za PDV: SK2023782112
email: info@butikovo.sk
tel.: +421 948 000 925

   4. Kupac je potrošač u smislu paragr. 2 a) Zakona. br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača s izmjenama   i dopunama (u daljnjem tekstu: Zakon o zaštiti potrošača) fizička osoba koja pri sklapanju i ispunjenju potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje djelatnosti, radnog odnosa ili zanimanja.

   5. Potrošački ugovor je svaki ugovor, neovisno o pravnom obliku, koji dobavljač sklapa s potrošačem.

   6. Ugovor sklopljen na daljinu je ugovor između prodavatelja i potrošača dogovoren i zaključen isključivo putem jednog ili više sredstava daljinske komunikacije bez istovremene fizičke nazočnosti prodavatelja i potrošača, uglavnom korištenjem web stranice, elektroničke pošte, telefona, faksa, pisma ili kataloga ponude.

   7. Sklapanjem kupoprodajnog ugovora i preuzimanjem robe kupac izražava suglasnost s ovim Reklamacijskim odredbama i Uvjetima poslovanja.

   8. Preuzimanje robe od poduzetnika prodavatelja je trenutak predaje robe prodavatelju ili prvom prijevozniku. Preuzimanje robe od potrošača kupca je trenutak preuzimanja robe od prodavatelja odn. od prijevoznika do potrošača.

  9. Nadzorno tijelo:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Slovačka trg. inspekcija
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj - Inspektorat SOI za regiju Prešov
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 
odjel tehničke kontrole proizvoda i zaštite potrošača 
Tel.: 051/ 7721 597
Fax: 051/ 7721 596
E-mail: pr@soi.sk

 

 

II.
Jamstvo, uvjeti jamstva

 1. Pravno uređenje odgovornosti prodavatelja za nedostatke uređuje Građ. zakonik § 619 i dalje.
 2. Prodavatelj odgovara za nedostatke koje prodana stvar ima prilikom preuzimanja od strane kupca. Kod rabljenih predmeta ne odgovara za nedostatke nastale uporabom ili istrošenjem. Kod proizvoda prodanih po nižoj cijeni ne odgovara za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena.
 3. Ukoliko se radi o nekvarljivim ili rabljenim proizvodima, prodavatelj odgovara za nedostatke koji nastanu nakon primitka proizvoda tijekom jamstvenog roka (jamstvo).
 4. Jamstveni rok je 24 mjeseca. Ako je na prodanom proizvodu, pakiranju ili priloženim uputama označen rok korištenja, jamstveni rok ne prestaje prije isteka tog roka.

 5. Na zahtjev kupca, prodavatelj je dužan dati jamstvo u pisanom obliku (jamstveni list). Ukoliko priroda stvari to dopušta, umjesto jamstvenog lista dovoljno je izdati dokaz o kupnji.
 6. Jamstveni list sadrži naziv prodavatelja (ime i prezime, obrt ili naziv prodavatelja, njegovo sjedište ili mjesto poslovanja), sadržaj jamstva, njegov opseg i uvjete, duljinu jamstvenog roka i podatke potrebne za primjenu jamstva. Ako jamstveni list ne sadrži sve pojedinosti, to ne poništava jamstvo.
 7. Jamstveni list je dokaz o kupnji – račun koji ujedno služi i kao otpremnica.
 8. Jamstveni rok počinje teći kada kupac preuzme proizvod u posjed. 
 9. Prilikom preuzimanja robe od strane kupca ili osobe koju on ovlasti, preporučamo provjeriti je li transportna ambalaža u kojoj je roba pakirana nije oštećena. Preporučamo da ne preuzimate pošiljku s vidljivo oštećenom robom. Ukoliko kupac od prijevoznika dobije oštećenu pošiljku, preporučljivo je u primopredajnom zapisniku opisati štetu nastalu tijekom transporta.
 10. Kupac ima pravo odbiti primiti pošiljku koja nije u skladu s kupoprodajnim ugovorom.
 11. Nepotpunu ili oštećenu pošiljku potrebno je bez nepotrebnog odgađanja obavijestiti e-poštom na info@velvisa.hr.

III.
Uvjeti reklamacije

 

 1. Prevencija. Prilikom odabira robe potrebno je da odabrana vrsta i veličina proizvoda točno odgovaraju potrebama kupca. Kupac će prije kupnje proizvoda voditi računa o namjeni, dizajnu, sastavu materijala i načinu tretmana robe. Samo dobro odabrana roba u smislu funkcionalnosti, asortimana i veličine preduvjet je za ispunjenje uporabne vrijednosti i namjene robe. Tijekom cijelog razdoblja korištenja kupljene robe potrebno je da kupac dovoljno pazi na osnovna pravila korištenja te robe. Posebno je potrebno razmotriti sve čimbenike koji negativno utječu na punu funkcionalnost i vijek trajanja proizvoda, kao što su: pretjerani intenzitet korištenja proizvoda, uporaba proizvoda u neprikladnu svrhu. Drugi nužan uvjet za održavanje dobrog stanja robe i njezine funkcionalnosti je njezino redovito održavanje. Potrebno je znati da nepravilno ili nedovoljno održavanje robe značajno skraćuje njezinu punu funkcionalnost i vijek trajanja. Tvrtka V a E, s.r.o. svojim kupcima putem informativnih materijala pruža dovoljnu količinu informacija potrebnih za pravilno održavanje svih vrsta prodane robe.
  Jamstveni rok ne može se pomiješati s vijekom trajanja robe, tj. vrijeme u kojem, uz pravilnu njegu, uključujući održavanje, roba može trajati zbog svojih svojstava, zadane namjene i različitog intenziteta uporabe.
 2. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu:
  • mehaničkim oštećenjem robe (rezanje, otkidanje dijela, gubitak dijela, lomljenje dijela),
  • korištenjem robe u uvjetima koji ne odgovaraju njezinoj temperaturi, vlažnosti, kemijskim i mehaničkim utjecajima za njezino uporabu,
  • nestručnim rukovanjem ili zanemarivanjem brige o robi,
  • prekomjernim opterećenjem ili korištenjem protivno općim načelima,
  • prirodnim elementima ili višom silom.
 3. Jamstvo se ne odnosi na nedostatke proizvoda nastale korištenjem proizvoda od strane kupca tzv. istrošenost.
  Jamstvo se posebno ne odnosi na sljedeća oštećenja robe:
  1. deformacije ili druge promjene izgleda i funkcionalnosti koje imaju svoje podrijetlo u trošenju proizvoda tijekom jamstvenog roka ili su prirodno svojstvo upotrijebljenog materijala,
  2. istrošenost - oštećenje kao posljedica nepravilnog odabira veličine, nepoštivanja načela svrhovitosti i nestručnog održavanja ili briga o odjeći,
  3. mehaničko istrošenje (npr. kidanje ili rezanje materijala, oštećenje patentnih zatvarača, gumba itd.),
  4. promjene izgleda i funkcionalnosti robe i njezinih sastavnih dijelova koje proizlaze iz istrošenosti tijekom jamstvenog roka,
  5. tećenja robe uslijed djelovanja ulja, dizela, benzina i drugih agresivnih tvari,
  6. za odjeću na kojoj su tijekom jamstvenog roka izvršeni bilo kakvi popravci i izmjene koje nisu povezane s normalnim održavanjem ili istrošenjem,
  7. gubitak boje zbog pojačanog znojenja ili uporabe agresivnih dezodoransa ili deterdženata.
 4. Ako je kupac potrošač, može reklamirati nedostatke robe kod prodavatelja unutar jamstvenog roka u skladu s uvjetima reklamacije utvrđenim Zakonom br. 40/1964 Građanskog zakonika (s izmjenama i dopunama), Zakonom br. 250/2007 Zb. o zaštiti potrošača i ovom žalbenom postupku.
 5. Prodavatelj odgovara za nedostatke koje prodana stvar ima nakon preuzimanja od strane kupca. Kupac ima pravo reklamirati nedostatke proizvoda tijekom jamstvenog roka.
 6. Ukoliko se radi o odstranjivom nedostatku, kupac ga ima pravo ukloniti besplatno, na vrijeme i uredno. Prodavatelj je dužan nedostatak ukloniti bez nepotrebnog odgađanja. Umjesto otklanjanja nedostatka, kupac može zahtijevati zamjenu stvari, odnosno ako se nedostatak odnosi samo na dio stvari, zamjenu dijela, ako to ne uzrokuje nerazumne troškove za prodavatelja s obzirom na cijenu proizvoda ili težinu nedostatka. Prodavatelj uvijek može zamijeniti neispravnu stvar za besprijekornu umjesto otklanjanja nedostatka, ako to ne uzrokuje veće poteškoće za kupca.
 7. Ukoliko se radi o nedostatku koji se ne može ukloniti i koji onemogućuje pravilno korištenje proizvoda kao proizvoda bez nedostataka, kupac ima pravo zamijeniti proizvod ili odstupiti od ugovora. Ista prava pripadaju kupcu ako se nedostaci mogu ukloniti, ali ako kupac ne može pravilno koristiti proizvod zbog ponovnog pojavljivanja nedostatka nakon popravka ili zbog većeg broja nedostataka. Ukoliko postoje drugi nepopravljivi nedostaci, kupac ima pravo na razuman popust od cijene proizvoda.

    8.  Kupac potrošač ima pravo prigovora u pisanom obliku na adresu prodavatelja:

         Velvisa/KNH Slovakia

         Stupničke Šipkovine 22

        10255 Donji Stupnik

     (Kako bi pošiljka brže i sigurnije stigla na našu adresu, molimo kupce da prilikom povrata prednost       daju dostavnoj službi GLS.)

        ili na sjedište tvrtke:

        V a E, s.r.o,
        Karpatská 2260/21,
        Svidník, 089 01,
        Slovačka

9.   Pravo na odgovornost za greške/nedostatke mora se ostvariti unutar jamstvenog roka. Prigovor je    nužno podnijeti bez nepotrebnog odgađanja, čim se greška pojavi, a najkasnije u roku od šest mjeseci od otkrivanja greške/nedostatka. Svako kašnjenje u daljnjem korištenju robe može uzrokovati pogoršanje kvara, pogoršanje robe i može biti razlog za odbijanje reklamacije.

10. Prilikom reklamacije preporučamo da zajedno s neispravnom robom na gornju adresu pošaljete ispunjeni obrazac za reklamaciju, porezni dokument kojim se dokazuje kupnja robe i dokaz o isporuci (u daljnjem tekstu „potrebni dokumenti“).

11.  Preporučamo da kupac u obrazac za reklamaciju unese sljedeće podatke:

  • ime i prezime kupca,
  • broj elektroničke narudžbe,
  • opis robe koju kupac reklamira s naznakom broja proizvoda, boje, veličine, količine i cijene,
  • opis reklamiranih nedostataka
  • naziv i IBAN bankovnog računa kupca,
  • datum a potpis kupca.

12.  Prilikom povrata robu je potrebno zapakirati na način da se ne ošteti. Oštećenje robe tijekom transporta može rezultirati nepriznavanjem reklamacije. Robu je potrebno poslati ili kao paket ili kao preporučeno pismo.

13.  Prodavatelj preporuča kupcu da osigura robu koja je predmet reklamacije. Kupac snosi rizik oštećenja robe koja je predmet reklamacije do trenutka preuzimanja robe od strane prodavatelja.

14.  Ukoliko kupac uz robu koju želi reklamirati ne dostavi tražene dokumente, prodavatelj će ga e-mailom zamoliti da dopuni podatke koji nedostaju ili priloži tražene dokumente koji nedostaju.

15.  Ako prodavatelj u više navrata ne kontaktira kupca ili kupac u roku od 30 dana od dana primitka robe od strane prodavatelja ne odgovori na zahtjev prodavatelja elektroničkom poštom te ne dostavi dokumente koji nedostaju i time onemogući vođenje postupka, prodavatelj zadržava pravo da ne nastavi s obradom predmetnog zahtjeva. Roba će, ako je moguće, biti vraćena o trošku kupca natrag kupcu na adresu navedenu u narudžbi.

16.  Ukoliko robi koja je predmet reklamacije nije priložena potrebna dokumentacija, prodavatelj zadržava pravo da ne nastavi postupak te se smatra da kupac nema namjeru reklamirati robu.

17.  Prodavatelj zadržava pravo ne primiti robu koju je kupac poslao za plaćanje pouzećem.

18.  Prodavatelj je dužan odrediti način rješavanja prigovora odmah, u složenim slučajevima najkasnije u roku od 3 radna dana od dana podnošenja prigovora, u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena stanja proizvoda ili usluge, najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora. Nakon utvrđivanja načina obrade odštetnog zahtjeva, reklamacija se obrađuje odmah, u opravdanim slučajevima može se obrađivati ​​i naknadno; međutim, obrada zahtjeva ne može trajati duže od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za rješavanje prigovora, potrošač ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti proizvod za novi.

19.   Vrijeme od ostvarivanja prava od odgovornosti za nedostatke do završetka postupka reklamacije ne uračunava se u jamstveni rok. U slučaju zamjene proizvoda za novi, novi jamstveni rok počinje teći od primitka.

20.  Kada potrošač reklamira unutar prvih 12 mjeseci od kupnje, prodavač može riješiti reklamaciju odbijajući je samo na temelju stručne procjene. Bez obzira na rezultat revizije, od potrošača se ne može zahtijevati plaćanje troškova revizije ili drugih troškova povezanih s revizijom.

21.  Kada potrošač podnese reklamaciju nakon isteka roka od 12 mjeseci od kupnje, a prodavatelj je odbio, prodavatelj je dužan u reklamacijskom dokumentu naznačiti kome potrošač može poslati proizvod na stručnu procjenu. Ako se proizvod šalje na reviziju ovlaštenoj osobi, troškove revizije, kao i sve ostale povezane troškove, snosi prodavatelj, neovisno o rezultatu revizije. Ukoliko potrošač stručnom procjenom dokaže odgovornost prodavatelja za nedostatak, može ponovno podnijeti reklamaciju. Jamstveni rok ne istječe dok traje stručna procjena. Prodavatelj je dužan potrošaču u roku od 14 dana od dana ponovnog podnošenja prigovora nadoknaditi sve troškove revizije, kao i sve s tim u vezi namjenski učinjene troškove. Obnovljeni zahtjev ne može se odbiti.

22.  Prodavatelj je dužan potvrdu reklamacije odmah dostaviti potrošaču. Ako potvrdu nije moguće dostaviti odmah, mora se dostaviti bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije zajedno s dokumentom o obradi reklamacije. Potvrdu o prijavi reklamacije nije potrebno dostaviti ako potrošač ima mogućnost dokazati primjenu reklamacije na drugi način.

23.  Kupac ima pravo na naknadu troškova (osobito poštarine) koji su mu nastali u vezi s ostvarivanjem legitimnih prava iz odgovornosti za nedostatke i koji su stvarno i namjerno nastali.

24.  Ukoliko kupac nakon isporuke robe uoči neslaganje između isporučene robe i računa ili nedostatke na robi, dužan je o tome odmah, najkasnije u roku od 3 dana, obavijestiti prodavatelja e-mailom na info@velvisa.hr.
Ako to ne učini, reklamacija može kasnije biti odbijena iz tog razloga.

Članak XIII
Rješavanje sporova

 1. Na pravne odnose koji nastanu između prodavatelja i kupca u vezi s korištenjem internetske trgovine i sklapanjem ugovornog odnosa primjenjuje se pravni poredak Republike Slovačke.
 2. Sudionici u ovom pravnom odnosu dogovorili su se da su u slučaju spora nadležni sudovi Republike Slovačke.
 3. U slučaju spora između prodavatelja i kupca – potrošača, potrošač ima pravo obratiti se prodavatelju sa zahtjevom za ispravku, ako potrošač nije zadovoljan načinom na koji je prigovor riješen ili ako smatra da je prodavatelj povrijedio njegova prava. Zahtjev za ispravak može se poslati e-poštom na e-mail info@velvisa.hr ili poštom na adresu prodavatelja. Ako je prodavatelj negativno odgovorio na zahtjev ili nije odgovorio u roku od 30 dana od upućivanja, potrošač ima pravo podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješavanja spora jednom od tijela za alternativno rješavanje sporova.
 4. Uvjeti alternativnog rješavanja sporova uređeni su Zakonom br. 391/2015 Zb. z. o alternativnom rješavanju sporova.
 5. Potrošač može podnijeti prijedlog za pokretanje alternativnog rješavanja sporova nadležnom subjektu alternativnog rješavanja sporova, koji je pravna osoba upisana u popis koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Slovačke ili Slovačka trgovačka inspekcija (www.soi.sk).
 6. Potrošač također može podnijeti pritužbu putem platforme za alternativno rješavanje sporova RSO, kojom upravlja EU. Prigovor se može podnijeti ispunjavanjem online obrasca na stranici https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2. Potrošač ima pravo izbora između subjekata alternativnog rješavanja sporova.
 7. Samo potrošač može zahtijevati rješavanje spora od strane nekog od subjekata alternativnog rješavanja sporova. Potrošač je fizička osoba koja prilikom sklapanja i ispunjenja potrošačkog ugovora ne djeluje u okviru svoje poslovne djelatnosti, zaposlenja ili zanimanja.
 8. Alternativno rješavanje sporova odnosi se samo na sporove proizašle iz potrošačkih ugovora sklopljenih na daljinu.
 9. Subjekt alternativnog rješavanja spora može odbiti prijedlog u slučajevima predviđenim zakonom, primjerice ako obračunska vrijednost spora ne prelazi iznos od 20 eura ili ako potrošač podnese prijedlog nakon isteka godine dana od dana dostavljenog negativnog odgovora prodavatelja ili je od reakcije na zahtjev prošlo više od 30 dana.
 10. Alternativno rješavanje sporova u osnovi je besplatno. Subjekt alternativnog rješavanja spora može od potrošača tražiti naknadu za pokretanje altern. rješavanja spora do najviše 5 eura.
 11. Subjekt alternativnog rješavanja sporova postupa s alternativnim rješavanjem sporova na način da se spor riješi što je moguće brže, da se spriječe nepotrebna odugovlačenja, postupa ekonomično i bez nepotrebnog i nerazmjernog opterećenja stranaka u sporu i drugih osoba; ako je moguće, uglavnom koristi telefonski kontakt i elektronička sredstva za komunikaciju.
 12. Subjekt alternativnog rješavanja spora dužan je prekinuti alternativno rješavanje spora u roku od 90 dana od dana njegovog pokretanja. U posebno složenim slučajima, subjekt alternativnog rješavanja spora može produžiti rok za 30 dana, čak i više puta. O svakom produljenju roka, subjekt alternativnog rješavanja spora dužan je odmah obavijestiti stranke u sporu, zajedno s razlogom produljenja.
 13. Ako se između stranaka u sporu ne postigne sporazum, a subjekt alternativnog rješavanja spora, na temelju činjenica koje utvrdi tijekom alternativnog rješavanja spora, opravdano zaključuje da je prodavatelj povrijedio prava potrošača prema propisima o zaštite prava potrošača, prekinut će alternativno rješavanje spora izdavanjem neobvezujućeg obrazloženog mišljenja.

Članak XIV
Valjanost ugovora

 1. Kupoprodajni ugovor sklapa se na određeno vrijeme do uredno ispunjenje obveza obiju ugovornih strana koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora i ovih uvjeta koji su njegov sastavni dio.

Članak XV
Pohrana osobnih podataka - Privatnost

 1. Prodavatelj pohranjuje osobne podatke koje je kupac dostavio isključivo u svrhu ispunjenja i dodatne potvrde uvjeta iz Ugovora o kupoprodaji, u svrhu obrade elektroničke narudžbe, izvršenja isporuke, plaćanja te za potrebnu komunikaciju između ugovornih strana, na rok od deset godina.
 2. Prodavatelj neće dati podatke o Kupcu trećim osobama, osim podizvođačima, posrednicima Prodavatelja, i to samo one podatke koji su nužni za uspješnu isporuku. Prodavatelj obrađuje osobne podatke Kupca u skladu s Uredbom EU 2016/679 o zaštiti podataka (GDPR) i odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka br. 18/2018 Zb.z.. naručivanjem robe putem E-trgovine www.velvisa.hr
 3. Kupac potvrđuje da je svoje osobne podatke dobrovoljno ustupio Prodavatelju te je suglasan s njihovom obradom u evidenciji Prodavatelja, sve dok nisu u suprotnosti sa zakonskim propisima, kao i na otkrivanje i davanje podataka trećim osobama i državnim institucijama, pod uvjetima i u opsegu utvrđenom zakonskim propisima.
 4. Kupac je suglasan s obradom, objavom i korištenjem njegovih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga Prodavatelja na razdoblje od deset godina. Na temelju besplatnog pisanog zahtjeva dostavljenog na adresu Prodavatelja, Kupac ima pravo, posebice, zahtijevati potvrdu obrađuju li se osobni podaci Kupca ili usprotiviti se obradi njegovih osobnih podataka za koje pretpostavlja da se ili će biti obrađeni u svrhe izravnog marketinga bez njegovog pristanka i zahtijevati njihovu likvidaciju.
 5. Kupac ima pravo pisanim putem opozvati danu privolu za obradu osobnih podataka.
 6. Kupac je upoznat sa skladištenjem 'kolačića'(cookies) na svoje računalo. Putem postavki svog  web preglednika kupac može ručno izbrisati, blokirati ili onemogućiti pojedine kolačiće. Upute o tome kako odbiti ili izbrisati kolačiće možete pronaći u odjeljku "Pomoć" vašeg web preglednika.

Članak XVI
Poklon bonovi

Bon s jedinstvenim kodom poslat ćemo Vam u elektroničkom obliku na e-mail kako biste ga sami isprintali.

Poklon bon vrijedi 6 mjeseci od datuma kupnje i može se iskoristiti za bilo koji proizvod koji se nudi na www.velvisa.hr. Kupon je potrebno iskoristiti u ukupnoj vrijednosti za jednu narudžbu. Kupon je nepovratan.

Novac nije moguće vratiti ako cijena kupljene robe ne prelazi ukupnu vrijednost poklon bona.
Poklon bonove nije moguće zamijeniti za novac.

Kako iskoristiti poklon bon:

Odabranu robu jednostavno stavite u košaricu i unesite jedinstveni kod koji vam je poslan elektroničkom poštom.

Kod poklon bona potrebno je unijeti u polje ispod popisa naručenih proizvoda u vašoj košarici.

 1. Osim ako prodavatelj izričito ne navede drugačije, poklon bonovi se ne mogu ponovno iskoristiti.
 2. Poklon bon je nepovratan.
 3. Ukoliko poklon bon ima ograničen rok valjanosti, kupac ima pravo iskoristiti poklon bon samo prije isteka roka valjanosti. Prodavatelj ne daje novčanu niti bilo koju drugu naknadu za neiskorištenu vrijednost poklon bona.
 4. Poklon bon nije moguće zamijeniti za novac. U slučaju da kupac odabere robu po nižoj cijeni od vrijednosti poklon bona, nema pravo na povrat vrijednosti poklon bona niti na novi poklon bon u iznosu ostatka vrijednosti prvotno korištenog bona.
 5. U slučaju da se poklon bon koristi u suprotnosti s pravilima prodavatelja/davatelja usluga o korištenju predmetnih poklon bonova, prodavatelj ima pravo odbiti tako prijavljen poklon bon i odustati od sklopljenog ugovora o kupoprodaji. U slučaju da nastanu tijekom tumačenja pravila dvosmiselnosti, primjenjuje se njihovo tumačenje koje odredi prodavatelj.

 

Članak XVII

Zamjena robe za bon

 
Ova usluga se kupcu pruža automatski.

Osigurava se od 15 do 90 dana nakon što kupac preuzme robu.

Ovo nije odustajanje od ugovora u smislu zakona. Ne postoji pravni zahtjev za njim i nije ga moguće izvršiti pravnim sredstvima.

Ova usluga ne utječe na odustanak od ugovora unutar 14 dana.
 

Uvjeti korištenja usluge:
 
Prodavatelj - davatelj usluga će automatski pružiti uslugu kupcu ako kupac:
 
a) Nije odustao od ugovora o kupnji proizvoda u roku od 14 dana od dana primitka robe.
b) Korištenjem ili skladištenjem nije na bilo koji način oštetio ili degradirao naručenu robu.
c) Nije uklonio indentifikator proizvoda (etiketa, oznaka) i ima originalno pakiranje proizvoda.
d) Potrošač pravo na uslugu dokazuje originalnim poreznim računom za kupnju.
e) Pošalje robu natrag i ona stiže u skladište prodavatelja.
 
Posljedice korištenja usluge:
 
U slučaju da kupac ispuni sve uvjete usluge "Zamjena robe za bon", prodavatelj će potrošaču vratiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu proizvoda u obliku kupona za kupnju druge robe.
U ovom trenutku više nije moguće odustati od pružene usluge. Prodavatelj (pružatelj usluge) time postaje vlasnik vraćene robe.
Ovaj kupon nije moguće zamijeniti za gotovinu. Kupon se potrošaču šalje elektroničkim putem e-poštom.
Kupon sadrži jedinstveni jednokratni kod koji potrošač može iskoristiti izravno u košarici u polju "Kod kupona".
Vrijednost bona iskoristiva ja samo jednokratnom kupnjom. Ako je cijena robe viša, kupac ju je dužan doplatiti.
Ukoliko je vrijednost kupljenog proizvoda niža od vrijednosti bona, prodavatelj kupcu ne vraća novac.

Valjanost bona vrijedi 6 mjeseci nakon slanja kupcu.
Korištenjem ove usluge kupac prihvaća sve uvjete pružene usluge.

 

Članak XVIII

Zaštita okoliša

 

Informacije za potrošače o odlaganju otpada:
 
Certifikat - ekološki odgovoran proizvođ
Potvrda proizvođača embalaže
 

 

Članak XVIX

Završne odredbe

 1. Ovi uvjeti vrijede kako je navedeno na web stranici internetske trgovine www.velvisa.hr na dan slanja narudžbe kupcu, osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore.
 2. Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih uvjeta u bilo kojom trenutku ako to zahtijeva promjena poslovne politike ili važeće zakonske regulative.
 3. Ove Opće uvjete izrađuje tvrtka V a E, s.r.o. za web stranicu www.velvisa.hr, dok su zaštićeni u skladu sa Zakonom 618/2003 Zb. z. o autorskim pravima s izmjenama i dopunama kasnijim zakonima.
 4. Bez suglasnosti autora zabranjeno je na bilo koji način koristiti ovo autorsko djelo, posebice, ali ne isključivo, prepisivati, objavljivati, mijenjati, proširivati i na drugi način zlorabiti.

 

Ovi uvjeti i odredbe stupaju na snagu 3. siječnja 2023